ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์