หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ลำดับ รายการ
1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์/ระเบียบ ข้อบังคับ