การจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ลำดับ รายการ
1 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ/ระเบียบ ข้อบังคับ