สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด

24 มิ.ย. 63

-

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน

-

-

ขยายเวลา

บัดนี้

31 พ.ค. 63

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร สื่อศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์

(ปริเฉทวิเคราะห์หรือวัจนปฏิบัติศาสตร์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 คณะภาษาและการสื่อสาร

บัดนี้

30 มิ.ย. 63  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยา สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขยายเวลา

บัดนี้

31 ม.ค. 64  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกสาขาวิชา Financial Engineering/ Mathematical Finance/ Financial Modeling/Quantitative Finance/  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

บัดนี้

31 มี.ค. 63  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสังสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา