เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความต้องการของทีมงานกองบริหารทรัพยากรที่ต้องการจะพัฒนาช่องทางการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำบุคลากรของสถาบันในการขอรับบริการงานด้านบุคคล เช่น การพัฒนาบุคลากร การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น การต่อสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติการ สิทธิและสวัสดิการ เป็นต้น โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management)เป็นเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อยกระดับการให้บริการ (Performance Improvement) โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ (Tacit Knowledge)ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนวทางการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมถึงรวบรวมข้อแนะนำจากผู้รับบริการ (Voices) เพื่อนำมาทบทวนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
                                    
 
HR Clinic ได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โครงการหนึ่งในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถาบัน เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล การให้บริการใน Facebook เพิ่มเติม