เราให้บริการและดูแลบุคลากรด้วยใจ ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ประกอบด้วย ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกบข. งานสวัสดิการเงินกู้ของโครงการต่างๆ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร

กระบวนงาน HR

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สิทธิการลา

สวัสดิการของบุคลากร

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล