กองบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านบุคคลให้ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

โดยกำหนดงานได้ควบคุมตามระบบบริหารคุณภาพ จำนวน 15 งาน ดังนี้

ลำดับ กระบวนงาน กลุ่มงานรับผิดชอบ
1 งานขออัตรากำลังพนักงานสถาบัน

กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

 
2 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
4 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
5 งานจัดอบรม /สัมมนาในสถาบัน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6 งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

7 งานแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
8 งานคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน
9 งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

10 งานกองทุนประกันสังคม
11 งานลากิจ และลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ
12 งานขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
13 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสถาบัน

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

14 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
15 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

 

 นโยบายคุณภาพ / แบบฟอร์ม(งานบุคคล /งานพัฒนา) / แบบฟอร์ม(งานส่งเสริม) / แบบฟอร์ม(งานสวัสดิการ/การลาไปต่างประเทศ) / แบบฟอร์ม(งานทะเบียนและค่าตอบแทน)