Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  บริการของเรา กฏระเบียบข้อบังคับ

 

(1) ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ออกใหม่

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของบุคลากร พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง พ.ศ. 2554

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2554

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2554

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนอื่น และการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้างาน

(2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถาบัน

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2552      

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. 2552 

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (1.3)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรอง หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (1.4)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรอง หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2549 (1.5)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2549 (1.6)

(3) การกำหนดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง และเปลี่ยนตำแหน่ง

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (2.1.11)

  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (2.1.10)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (2.1.9)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (2.1.8)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 (2.1.7)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานสถาบัน สายสนับสนุน พ.ศ. 2552 (2.1.6)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ. 2551 (2.1.5)

ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน) (2.1.4)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550 (2.1.3)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ และการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (2.1.2)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ และการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งว่าง พ.ศ. 2551 (2.1.1)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน (2.3.6) ยกเลิกแล้ว

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2553 (2.3.5)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (2.3.4)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (2.3.3)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้น และตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลางให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (2.3.2)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (2.3.1)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11 พ.ศ. 2550 (2.8)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (2.9)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (2.10)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (2.11)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (2.12)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน (2.13)

(4) เกี่ยวกับอาจารย์

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายละเอียดและคะแนนของภาระงานด้านงานบริการวิชาการของแต่ละ
                  ประเภทของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายละเอียดและคะแนนของภาระงานด้านบริการวิชาการแต่ละประเภทของผู้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำเเหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  เเละศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารย์เเละการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานขั้นตํ่า

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ฐานข้อมูลเเละรายชื่อวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่สถาบันกำหนด

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ลักษณะการเผยแพร่กรณีศึกษาตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำเเหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (3.1.5)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2539 (3.1.4)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (3.1.3)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการต่อเวลาราชการของข้าราชการตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2551 (3.1.2)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 (3.1.1)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ. 2553 (3.2.3)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์วุฒิคุณ พ.ศ. 2552 (3.2.1)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราพิชาน พ.ศ. 2544 (3.2.2)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2554 (3.2.4)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (3.2.5)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารย์และการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานขั้นต่ำ (3.3.1)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ (3.3.2)

                                                   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (3.3.3)
   ♦  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2553 (1)
 ♦  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 2) (2)
 ♦  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ฉบับที่ 3) (3)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (3.0.1)

(5) เกี่ยวกับพนักงานสถาบัน

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนอื่น และการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (4.2.3)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (4.1.2)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่งพนักงานสถาบัน สายสนับสนุน พ.ศ. 2552 (4.1.1)

 ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนอื่น และการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (4.2.2)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง อัตราเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบัน (4.3.8)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานสถาบันระบบใหม่ผู้มีประสบการณ์ (4.3.1)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553 (4.3.2)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานสถาบันลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) (4.3.7)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานสถาบันลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (4.3.3)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงานและการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 (4.3.4)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2553 (4.3.5)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ พ.ศ. 2553 (4.3.6)

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน (4.3.7)

(6) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2551 (5.1.1)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 (5.1.2)

(7) เกี่ยวกับเงินเดือน และบำเหน็จบำนาญ

 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 (6.1.1)

 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551 (6.1.2)

 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำเหน็จบำนาญ (แผ่นพับ) (6.1.3)

(8) จรรยาบรรณ

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2552 (7.1.1)

 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์ (7.0.1)

 ร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน (7.0.2)

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (7.0.3)

(9) การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการสอบสวนทางวินัย

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2549 (8.1.1)

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552 (8.1.2)

(10) การลาออก

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552 (9.1.1)

(11) การให้โอน และการรับโอน

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการให้โอนข้าราชการ และการรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (13.1.1)

(12) เกี่ยวกับลูกจ้างประจำและชั่วคราว

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) การเปลี่ยนกลุ่มงาน และการแต่งตั้งลูกจ้าง ประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ 

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว

(แบบประเมิน1.doc)

 (แบบประเมิน2.doc)                                                                                                                                                                                    

หน้าที่โดยย่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ                                                                

         กลุ่มงานบริการพื้นฐานทั่วไป (รหัส 1101-1511)

          กลุ่มงานสนับสนุน (รหัส 2101-2420)       (รหัส 2421-2916)

          กลุ่มงานช่าง (รหัส 3101-3409)              (รหัส 3410-3912)

          กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ (รหัส 4101-4308)

(13) เกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 (6.1.1)

(14) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 ตำแหน่งประเภททั่วไป

(15) เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ

 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

(16) ระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ระบบแท่ง)

 ประชุมชี้แจง เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 15 ต.ค.2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

 การกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหว่างการปรับใช้ระบบบริหารงานบุคคลใหม่

 ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 แนวทางการเทียบเคียงบัญชีเงินเดือนของแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 แนวทางปฏิบัติในระหว่างการเตรียมดำเนินการตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่

 การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันพุธที่ 27 พ.ค.2552 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

(17) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธิการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2553

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักประกันสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองงาน และการประเมินผลเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน (ฉบับที่2)

Guests Online

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Information

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7
118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0 2727 3399 
โทรสาร 0 2374 4252