Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  ร่วมงานกับเรา บุคลากรภายใน
   

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม) สังกัดสำนักสิริพัฒนา  (15-9-60)   

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ) สังกัดสำนักบรรณสารการพัฒนา  (6-9-60)   

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (14-3-60)     

 

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ) สังกัดกองคลังและพัสดุ  (19-9-60) 

 

     ประกาศฯ เรื่อง ผลการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (25-5-60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล

สมัครอาจารย์ โทร 02 727 3401

สมัครพนักงานสถาบัน/ลูกจ้างชั่วคราว โทร 02 727 3405,3409, 3027

Guests Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Information

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7
118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0 2727 3399 
โทรสาร 0 2374 4252