Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  ร่วมงานกับเรา บุคคลภายนอก

 

    

      

** สมัครงานออนไลน์ กรุณาเปิดระบบด้วย Browser Internet Explorer (IE) **

 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดสำนักวิจัย (ตั้งแต่ว18 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560) 

 ประกาศรับสมัครการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2560) 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" (ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤษภาคม 2560) 

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ขยายเวลาการสมัคร (ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2560) 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป) 

 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (01-03-59) 

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์  (02-11-58) ติดต่อสอบถามโทร 0 2727 3874 หรือ 0 2727 3876 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ (สาขาการจัดการ การบริหาร) (25-09-58) ติดต่อสอบถามโทร 0 2727 3599 หรือ 0 2727 3003 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ (สาขาการตลาด การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์) (01-04-58) ติดต่อสอบถามโทร 0 2727 3599 

 

  

 ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไปปฏิบัติการ (28-08-60)  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (27-07-60)  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" (30-05-60)  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ (28-03-60) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (15-03-60) 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (28-02-60) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (21-02-60) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (03-02-60) 

 

 

 

  

    ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดรัฐประศาสนศาสตร์  (22-07-60)  

  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี (03-07-60)  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" (12-06-60)  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะการจัดการการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (09-05-60)  

  ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี (04-05-60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร 
ใบสมัครอาจารย์ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ใบสมัครพนักงานสถาบัน /พนักงานคณะ/ลูกจ้างชั่วคราว 
แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล

สมัครอาจารย์ โทร 02 727 3580

สมัครพนักงานสถาบัน/ลูกจ้างชั่วคราว โทร 02 727 3405,3581,3585

Guests Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Information

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7
118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0 2727 3399 
โทรสาร 0 2374 4252