Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo
Home  //  ดาวโหลดเเบบฟอร์ม

1. แบบสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน และแบบสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุน

 แบบสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายอาจารย์
 แบบสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
 แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 แบบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 แบบสัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย และสัญญาคำประกัน

2. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน

 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อมูลประกอบการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
 แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ศาสตราจารย์)
 แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (รองศาสตราจารย์)
 แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
 แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)

3. แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ

 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 แบบใบลาพักผ่อน
 แบบใบขอยกเลิกวันลา
 แบบใบลาอุปสมบท
 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศสำหรับข้าราชการ (HR.3-03)
 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศสำหรับพนักงานสถาบัน (HR.3-04)

4. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ หนังสือรับรองเงินเดือน/ แบบฟอร์มขอถ่ายแบบ กม.1 และขอข้อมูล

 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 บัตรข้าราชการ                                                                                 
 บัตรข้าราชการบำนาญ
 บัตรพนักงานสถาบัน                                                                       
 บัตรลูกจ้างประจำ
 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน            
 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน(ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
 แบบฟอร์มขอถ่ายแบบ กม.1 และขอข้อมูล

5. แบบฟอร์มเกี่ยวกับมาตฐานภาระงานทางวิชาการ

 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (HR.3-01)
 แบบสรุปภาระงานทางวิชาการ (HR.3-02)

6.แบบประเมินค่างาน

 แบบประเมินค่างานกรณีตำแหน่งมีคนครอง                                                                  
 ขั้นตอนการประเมินค่างาน           
 แบบประเมินค่างานชำนาญงาน และชำนาญงานพิเศษ
 แบบประเมินค่างานชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ                                  
 แบบประเมินค่างานเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ                                     
 แบบประเมินค่างานชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน
 แบบประเมินค่างานกรณีตำแหน่งว่าง                                                                       
 ขั้นตอนการประเมินค่างาน                                                                                          
 แบบประเมินค่างานชำนาญงาน และชำนาญงานพิเศษ                                  
 แบบประเมินค่างานชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ                                
 แบบประเมินค่างานเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ                                     
 แบบประเมินค่างานชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน
 แบบประเมินค่างานกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง

7. แบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากรสถาบัน

 อธิการบดี                                                                                          
 รองอธิการบดี                    
 ผู้ช่วยอธิการบดี                                                                                 
 คณบดี                         
 ผู้อำนวยการสำนัก                                                                               
 รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก 
 ผอ.สำนักงานอธิการบดี/ผอ.กอง                                                         
 เลขานุการคณะ/สำนัก 
 อาจารย์                                                                                              
  หัวหน้ากลุ่มงาน            
 ผู้ปฏิบัติงาน

8. แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสถาบัน

  แบบบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (หลักเกณฑ์)
  แบบบัญชีเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน (หลักเกณฑ์)
  แบบบัญชีเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (แบบ 1 ต.ค.)
 แบบบัญชีเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (แบบ1 เม.ย.)
  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  แบบบัญชีเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

9. แบบฟอร์มประกอบการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03)
 แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ ก.พ.อ. 04)
 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (แบบ ก.พ.อ. 05)
 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน (แบบ ก.พ.ว. 01)
 แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 02)
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 03)
 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 04)
 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย (แบบ ก.พ.ว. 05)
 แบบประเมินคุณภาพตำรา (แบบ ก.พ.ว. 06)
 แบบประเมินคุณภาพหนังสือ (แบบ ก.พ.ว. 07)
 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (แบบ ก.พ.ว. 08)
 แบบประเมินคุณภาพงานแปล (แบบ ก.พ.ว. 09)
 แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 10)
 แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 11)
 แบบรับรองความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการกับวิทยานิพนธ์ (แบบ ก.พ.ว. 12)
 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 13)

10. แบบฟอร์มสวัสดิการ

 แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคม (สปส.9-02)
 แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร และความเห็นของผู้บังคับบัญชา
 แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษาบุตร
 แบบคำขอกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบสัญญากู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการความช่วยเหลือจากเหตุอุทุกภัย
 แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรผู้ที่จะขอทำประกันสุขภาพกลุ่มประจำีปี 2555
 แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ใบตอบรับการเข้ารับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรบุคลากรสถาบัน ประจำปี 2555
 แบบฟอร์มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 แบบแจ้งขอคืนเงินสะสม เงินสมทบ (กรณีส่งเงินเกิน)
 แบบแจ้งขอคงเงินไว้ในกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
 แบบแจ้งสมาชิกโอนย้ายนายจ้างในกองทุนเดียวกัน
 แบบแจ้งสมาชิกโอนย้ายระหว่างกองทุน
 แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุน
 แบบแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินเดือน

11. แบบฟอร์มบำเหน็จบำนาญ/ กบข./ กสจ.

 แบบยืนยันการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ
 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กสจ.
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ

12. แบบฟอร์มการลาออกจากราชการ

 แบบยืนยันการลาออกจากราชการ
 หนังสือขอลาออกจากราชการ
 แบบสอบถามก่อนออกจากงาน (ใช้ประกอบกับหนังสือขอลาออกจากราชการ) (ใส่ซอง เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมประทับตรา "ลับ")
 หนังสือแสดงความจำนงขอระงับการลาออกจากราชการ
 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ทุนการศึกษา

13.แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น            (กชท.01)
 แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.02)
 แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน (กชท.03)
 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์ (กชท.04)
 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์ (กชท.05)
 แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (กชท.06)
 แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น (กชท.07)
 แบบประเมินคุณภาพบทความหรือบทความทางวิชาการ (กชท.08)
 แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน (กชท.09)
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (กชท.10)
 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (กชท.11)

14. คู่มือข้าราชการ/ คู่มือพนักงานสถาบัน/ คู่มือลูกจ้างประจำ

15.ใบสมัครงาน

 ใบสมัครพนักงานสถาบันตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย)
 ใบสมัครพนักงานสถาบันตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
ใบสมัครพนักงานสถาบัน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)
 แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (คัดเลือกข้าราชการ/พนักงานสถาบัน)
 แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (คัดเลือกข้าราชการ/พนักงานสถาบัน)

16. แบบฟอร์มประกอบการขอแต่งตั้งศาสตราภิชาน

 แบบเสนอแต่งตั้งศาสตราภิชาน
 ขั้นตอนการขอแต่งตั้งศาสตราภิชาน

17. แบบประเมิน

 แบบประเมินบุคลากรเพื่อดำเนินการปลี่ยนประเภทตำแหน่งและเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 
 แบบประเมินการปรับวุฒิพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

Guests Online

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Information

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 7
118 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0 2727 3399 
โทรสาร 0 2374 4252