เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เป็นส่วนหนึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญาของสถาบัน WISDOM For Sustainable Development หรือ สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในกิจกรรมประจำปีมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum and The Best Practice ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผ่านมา กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับโจทย์ในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาผสมผสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Goals และไ้ดรับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานภายในสถาบัน ในการร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและโลก ซึ่งเป็นวาระทีสำคัญของประชากรโลก ที่เริ่มต้นจากหน่วยงานและส่งต่อสู่สังคมด้วยการจัดประกวดด้านการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs จำนวน 22 โครงการ และทางสถาบันได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

     1. ดร.กนกวรรณ ศรีสุนทร  General Manager Executive Office บริษัท Sanken Setsubi Kogyo

     2. คุณสุกิจ อุทินทุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน คอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์ของเดลินิวส์ 

     3. คุณสุนทร เป้าปิด Manager Corporate Strategy BCPG Public Company Limited

     มาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน โดยมีผลการประกวด ดังนี้

     รางวัลชนะเลิศ คือ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ สำนักบรรณสารการพัฒนา

     รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ กองบริการการศึกษา และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์