โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

     เพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจบทบาท หน้าที่ภารกิจของสถาบัน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินต่อสัญญาจ้าง

การเลื่อนเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การอบรมพัฒนา ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ การปฏิบัติ

ตนตาม ค่านิยมร่วมของสถาบัน WISE ระเบียบข้อบังคับ วินัย และคุณธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน   

    กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ 

  • ภายในสถาบัน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Work life well being : เคล็ดลับการบริหารการนอนหลับและการทำงานให้มีความสุข 

 

       โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Work life well being เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดการหาความสมดุลในการดำเนินชีวิต

ให้เป็นสุข เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสถาบันได้รับเกียรติจากนายแพทย์ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล  อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ

และเวชบำบัดวิกฤตและหัวหน้าศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์

2567 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามยรมราชกุมารี โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และได้รับ

เกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี เป็นประธานในการเปิดโครงการด้วย 

 

 

 

 

 

มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum and The Best Practice 2023     

      เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เป็นส่วนหนึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญาของสถาบัน WISDOM For Sustainable Development หรือ สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในกิจกรรมประจำปีมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum and The Best Practice ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผ่านมา กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับโจทย์ในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาผสมผสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Goals และไ้ดรับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานภายในสถาบัน ในการร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและโลก ซึ่งเป็นวาระทีสำคัญของประชากรโลก ที่เริ่มต้นจากหน่วยงานและส่งต่อสู่สังคมด้วยการจัดประกวดด้านการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs จำนวน 22 โครงการ และทางสถาบันได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

     1. ดร.กนกวรรณ ศรีสุนทร  General Manager Executive Office บริษัท Sanken Setsubi Kogyo

     2. คุณสุกิจ อุทินทุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน คอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์ของเดลินิวส์ 

     3. คุณสุนทร เป้าปิด Manager Corporate Strategy BCPG Public Company Limited

   

    มีผลการประกวด ดังนี้

     รางวัลชนะเลิศ คือ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ สำนักบรรณสารการพัฒนา

     รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ กองบริการการศึกษา และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์