ลำดับ

รายการ

 1

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

และผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ. 2564

 2

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง

และหน้าที่และอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรองคณบดี พ.ศ. 2565 

 3 ระเบียบ สพบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2549
 4

 ระเบียบ สพบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 5

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง และหน้าที่และ

อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานและรองผู้อำนวยการสำนักงาน พ.ศ. 2566

 6

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

และการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกอง พ.ศ. 2565

 7  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วน พ.ศ. 2565
 8  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563
 9  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
 10  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
11

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ พ.ศ. 2565 

 12

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

 13  ประกาศ สพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
 14

 ประกาศ สพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ