ลำดับ รายการ
  การจัดสวัสดิการของสถาบัน
1 ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557 
 2  ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. (ฉบับที่ 2)  2557 
 3  ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2564 
 4  ประกาศ สพบ. การจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 
5 ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
 6  เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
7 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 8  คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
  ระเบียบ ข้อบังคับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
9 ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการขอประราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องอิสริยาภรณ์อันที่มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 
  หลักเกณฑ์เรื่องเงินเดือนค่าตอบแทน
10  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 
 11  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุ บัญชีเงินเดือนขั้นสูง และบัญชีปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2564
12 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการเทียบเงินเดือนแรกรับเข้า กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ. 2563
   ระเบียบ ข้อบังคับ การจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 13  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณสำหรับผู้ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  ระเบียบ ข้อบังคับ วินัยและจรรยาบรรณของบุคลากร
14 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัย การลงโทษ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2552
15 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ /ระเบียบ ข้อบังคับ