นิด้ามีความมุ่งมั่นที่แสวงหาบุคลากรที่เป็นคนดี มีความสามารถที่พร้อมร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องชาวนิด้า เป็นฟันเฟืองแห่งความสำเร็จหนึ่งของนิด้า ในการก้าวสู่สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับสากล

 

 

สมัครสายสนับสนุนวิชาการ / สมัครงานสายวิชาการ /ประกาศผล /กลุ่มงานบริหารงานบุคคล /สวัสดิการที่จัดให้