กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานการปฏิบัติงานหลักงานด้านบุคคล 14 งาน ดังนี้

ลำดับ ชื่องาน  
1 งานขออัตรากำลังพนักงาน
2 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
4 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
5 งานจัดอบรม/สัมมนาในสถาบัน
6 งานขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
7 งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
8 งานแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
9 งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10 งานกองทุนประกันสังคม
11 งานลากิจ ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ
12 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสถาบัน
13 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
14 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้