ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : รับผิดชอบงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หนังสือรับรอง บัตรประจำตัว ประกันสุขภาพกลุ่ม งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

1. นางกัญจนา ชัยไพบูลย์

หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

โทร. 02-727-3398

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาววิรันดา โลศิริ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3613

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เพ็ชรสุข

บุคลากรปฏิบัติการ 

โทร. 02-727-3583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวมะลิวัน เจริญตัว

พยาบาลปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3441

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. นางสาวจรรพร แหลมหลัก

พยาบาลปฏิบัติการ 

โทร. 02-727-3441 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6. นายขวัญ ดีประเสริฐ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3454 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

7. นางณัตติยา บุดดา 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 

โทร. 02-727-3444 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.