1.Auditor  ผู้ตรวจประเมิน

2.Auditee  ผู้ถูกตรวจประเมิน

3.Lead Auditor  หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมิน (มีหน้าที่ควบคุมสถานะการ /รวบรวมเอกสารเสนอผู้บริหาร /ทบทวนผลการตรวจประเมินอีกรอบ)

  

4.Audit Criteria  เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมิน (1.อ้างอิงตามกฎหมาย 2.ข้อกำหนด มาตรการต่างๆที่องค์การกำหนดใช้ เช่น EdPEx  ISO เป็นต้น  3.ข้อกำหนดของลูกค้า  4.ข้อกำหนดขององค์การ (Policy))

5.Audit Evidence  หลักฐาน  (จากการสัมภาษณ์ /สังเกต /เอกสาร)

6.NC  Nonconformity  ความไม่สอดคล้อง

7.OB  Observation  ข้อสังเกต

8.C  Compliance  ความสอดคล้อง

9.CAR (Corrective Action Request)  ใบขอให้แก้ไข

 

10.First Party Audit  (Internal Audit)  ตรวจภายในกันเอง

11.Second Party Audit  ประเมินโดยสององค์การที่เกี่ยวข้องกัน  การตรวจโดยลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ

12.Third Party Audit  การตรวจโดยหน่วยงานที่ให้การรับรอง  เป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ

 

 กระบวนงาน HR / รู้จักกองบริหารทรัพยากรบุคคล