บุคลากรที่เป็นพนักงานสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการควรต้องมีความรู้ด้านสิทธิของผู้ประกันตน หากมีความจำเป็นต้องขอรับบริการประกันสังคม

ในสิทธิด้านต่างๆ จะได้รักษาสิทธิของตนได้ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของนำข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม (สปส) มาเผยแพร่ (พ.ศ. 2558) ดังนี้

 

กรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ
กรณีคลอดบุตร ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์
กรณีทุพพลภาพ ขยายความคุ้มครอง
กรณีสงเคราะห์บุตร เงินสมทบ
กรณีว่างงาน การบริหารการลงทุน
กรณีตาย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย  

 

ผู้สนใจเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้ประกันตน หรือเว็บไซต์ประกันสังคมตามลิงค์

 

 

ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ /การสรรหาบุคลากร