คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิจัย  
คณะบริหารธุรกิจ สำนักสิริพัฒนา (สำนักฝึกอบรม)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สำนักบรรณสารการพัฒนา (ห้องสมุด)
คณะสถิติประยุกต์ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร กองบริหารงานกลาง
คณะภาษาและการสื่อสาร กองกฎหมาย
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองบริการการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กองคลังและพัสดุ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองตรวจสอบภายใน
วิทยาลัยนานาชาติ  

 

รู้จักกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นโยบายคุณภาพ /การสรรหาบุคลากร