แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
รหัสเอกสาร Files
-ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ สพบ. FM-HRM-2-01-01
-Application Forum Instrucor (NIDA) FM-HRM-2-01-02
-แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ FM-HRM-2-01-03
-สรุปผลการประเมินทักษะการสอนของผู้สมัครอาจารย์ FM-HRM-2-01-04
-แผนการสอนและงานวิจัยประจำปีการศึกษาของคณะ FM-HRM-2-01-05
-แผนการสอนประจำปีการศึกษา FM-HRM-2-01-06
-แบบลงคะแนนเพื่อดำเนินการคัดเลือก (รับ/ไม่รับ/ไม่ออกความเห็น) FM-HRM-2-01-07
-ใบรายงานตัว (ภาษาไทย) FM-HRM-2-01-08
-Commencement Form (NIDA) FM-HRM-2-01-09

 

แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน  PDF
รหัสเอกสาร Files
-ใบสมัครบุคลากรสายสนับสนุน สพบ. FM-HRM-2-03-01
-ใบปะหน้าใบสมัคร FM-HRM-2-03-02

 

แบบฟอร์มงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  PDF
รหัสเอกสาร Files
-แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายวิชาการ/พนักงานวิชาการ สพบ. ฉบับบ พ.ศ.2552  FM-HRM-2-02-01
-แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายวิชาการ/พนักงานวิชาการ สพบ. ฉบับบ พ.ศ.2555  FM-HRM-2-02-02
-แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายวิชาการ/พนักงานวิชาการ สพบ. ฉบับบ พ.ศ.2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  FM-HRM-2-02-03
-Appendix Contract Renewal Appraisal Form Academic Tittle Holding Institute Office,NIDA B.E.2552 (2009)  FM-HRM-2-02-04
-Appendix Contract Renewal Appraisal Form Academic Tittle Holding Institute Office,NIDA B.E.2555 (2012)  FM-HRM-2-02-05
-Appendix Contract Renewal Appraisal Form Academic Tittle Holding Institute Office,NIDA B.E.2557 (2014) and its amendments  FM-HRM-2-02-06
-แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน สพบ.  FM-HRM-2-02-07
-หนังสือสัญญาจ้างพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ สพบ.  FM-HRM-2-02-08
-สัญญาจ้างพนักงานวิชาการ กรณีการจ้างประจำ สพบ.  FM-HRM-2-02-09
-สัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน สพบ.  FM-HRM-2-02-10
-บันทึกการค้ำประกันต่อท้ายสัญญาจ้าง พนักงานสถาบัน/พนักงานวิชาการ กรณีการจ้างประจำ สพบ.  FM-HRM-2-02-11
-หนังสือให้ความยินยิมให้คู่สมรสค้ำประกันพนักงานสถาบัน/พนักงานวิชาการ กรณีการจ้างประจำ  FM-HRM-2-02-12

 

เอกสารงานจัดอบรม สัมมนาภายในสถาบัน PDF
 รหัสเอกสาร
-แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปี) FM-HRM-3-01-01

 

 นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR