งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสถาบัน   (Excel)
รหัสเอกสาร (files)
-แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ FM-HRM-6-01-01
-บัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ FM-HRM-6-01-02
-แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน FM-HRM-6-01-03
-บัญชีเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน FM-HRM-6-01-04

  

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
รหัสเอกสาร (files)
-แบบสรุปการใช้วงเงินลูกจ้างประจำ FM-HRM-6-02-01
-บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1เม.ย) FM-HRM-6-02-02
-บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 ต.ค.) FM-HRM-6-02-03

 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน รหัสเอกสาร (files)
-บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (1 ต.ค.) FM-HRM-6-03-01

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR