การจัดอบรม

Q :

เงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อไปอบรมหลักสูตร Public Training มีขั้นตอนอย่างไร และมีงบประมาณเท่าไร

A : 

สถาบันจัดสรรให้สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานละ 35,000 บาท            

วิธีใช้       ทำบันทึกขออนุมัติ เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/

             ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ/ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            โดยสำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ.

 

 

Q :

สถาบันมีหลักสูตเพื่อการพัฒนาบุคลากรรอะไรบ้างในแต่ละปีงบประมาณ

 A : 

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ส่งแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เผยแพร่แก่บุคลากร

ของสถาบันช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งในอนาคตกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะทำการ

ระบุหลักสูตรฝึกอบรม ในข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในระบบ NIDA HRIS              

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR