การขอตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ

Q :

เว็บไซต์ของสถาบัน ตามที่ กชท. รับรอง คือ

A : 

www.km.nida.ac.th

 

 

Q :

การเผยแพร่ผลงานลงเว็บไซต์ของสถาบันตามที่ กชท.รับรอง จะต้องเผยแพร่มาแล้ว

อย่างน้อยกี่เดือน

 A : 

ไม่น้อยว่า 3 เดือน       

  

 

Q :

การขอตำแหน่งระดับชำนาญการต้องใช้ผลงานประเภทใดบ้าง

 A : 

คู่มือปฏิบัติงาน และผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR