การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ (2)

Q :

เจ้าหน้าที่คณะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตำแหน่งวิชาการ ได้จากที่ใด

A : 

ได้จากเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล  www.personnel.nida.ac.th/Download/สมัครงาน/ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์

 

 

Q :

เอกสารที่คณะต้องจัดส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อประกอบการดำเนินการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีอะไรบ้าง

 A : 

(1) ใบสมัครผู้ผ่านการคัดเลือก

(2) สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(3) สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(4) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

(5) เอกสารทางวิชาการที่จะใช้นำเสนอ

(6) เอกสารทางวิชาการอื่นๆ

(7) หนังสือผ่านงาน/ประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (เกี่ยวกับผลการคัดเลือก)

(9) แบบลงคะแนนเพื่อดำเนินการคัดเลือกของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง  ทุกคน พร้อมสรุปผลจำนวน รับ/ไม่รับ/ไม่ออกความเห็น  

(10) สรุปผลการประเมินทักษะการสอนของผู้สมัคร

(11) ภาระงานสอน และภาระงานวิจัยที่คณะจะมอบหมายให้ผู้สมัคร (หากได้รับการบรรจุ

(12) ภาระงานสอนของคณาจารย์ทั้งคณะ แยกรายบุคคล (ปีการศึกษาปัจจุบัน)      

  

 

Q :

การขอตำแหน่งระดับชำนาญการต้องใช้ผลงานประเภทใดบ้าง

 A : 

คู่มือปฏิบัติงาน และผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานวิจัย

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR