ลำดับ สวัสดิการที่สถาบันจัดให้ รายละเอียด
1 ค่าอาหารกลางวัน (เงินเดือนไม่เกิน 10,000) 600 บาท/เดือน
2 โครงการคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากร * ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี
3 การตรวจสุภาพประจำปี *  
4 การประกันสุขภาพประจำปี * ตามเงื่อนไขที่สถาบันทำกับบริษัท
5 เงินช่วยเหลือความเสี่ยงภัย หรือประสบภัยธรรมชาติ  
6 เงินช่วยเหลือการมรณกรรมของบุคลากร คนละ 50,000 บาท
7 เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร คนละ 1,000 บาท /บุตร 1 คน (ไม่เกิน 3 คน)
8 เงินช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาบุตร (เงินเดือนไม่เกิน 15,000) คนละ 700 บาท/บุตร 1 คน (ไม่เกิน 3 คน)
9 ทุนการศึกษาบุตร (เงินเดือนไม่เกิน 15,000) แบ่งเป็น 4,500 /3,500 /3,000 /2,500
10 การดูแลเด็กช่วงปิดภาคเรียน อายุระหว่าง 3 - 12 ปี
11 เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม รายละ 5,000 บาท
12

เงินกู้เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

(ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี)

ไม่เกิน 50,000 บาท

(ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี สูงสุด 36 เดือน)

13 เงินอุดหนุนชื้อหนังสือวิชาการ

สายวิชาการ ไม่เกิน 9,000 บาท /ปีงบประมาณ

สายสนับสนุน ไม่เกิน 2,250 บาท /ปีงบประมาณ

14

ทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ (ป.ตรี /ป.โท) *

(ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี)

ยกเว้นค่าหน่วยกิต ป.โท ภายในสถาบัน 100%

สนันสนุน ป.ตรี ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 100,000 บาท

15

เงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ *

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คะแนน TOEIC

900 คะแนนขึ้นไป 4,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 24 เดือน

800-899 คะแนน 3,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 24 เดือน

700-799 คะแนน 2,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 24 เดือน

หมายเหตุ *ยกเว้นลูกจ้างภาคพิเศษของคณะ/สำนัก

 

ลำดับ รายการ
1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2557
2 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว
3 ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
4 เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เฉพาะส่วน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

 

ส่วนสวัสดิการและบุสิทธิประโยชน์ / สิทธิการลา / ดาวน์โหลด /กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล