ลำดับ รายการ
1 การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2 การแต่งกายในงานพิธีต่างๆ
3 หนังสือการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย

 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน /ระเบียบ ข้อบังคับ