สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้ 31 ธ.ค. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกด้าน Financial Engineering
Mathematical Finance, Financial Modeling,
Quantitative Finance, Financial Data Analytics, Financial Technology,
สาขาอื่นที่ใกล้เคียง 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
บัดนี้ 4 พ.ย. 65  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกด้าน รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย / องค์การ), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาองค์การ, การบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร  
บัดนี้ 15 ก.ย. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกทางด้าน Political Science (หรือ Politics), Public Administration, International Affairs   คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 
บัดนี้ 30 ก.ย. 65

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ สื่อและเทคโนโลยีการสอนภาษาอังกฤษ การรับภาษาที่สอง หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้อง   คณะภาษาและการสื่อสาร   

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา