สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด

บัดนี้

30 พ.ย. 64

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกด้าน Digital HROD/HR,
Data Analytics, Data Visualization หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บัดนี้

30 พ.ย. 64

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา

จิตวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

บัดนี้

29 ต.ค. 64

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบัญชี   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

บัดนี้

31 ธ.ค. 64

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปริญญาเอกสาขา Financial Engineering, Mathematical Finance, Financial Modeling, Quantitative Finance, Financial Mathematics  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา