วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้

28 ธ.ค. 61

พนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

 

  - ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์

ปริญญาเอกทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(ขยายเวลา)

27 ธ.ค. 61

29 มี.ค. 62

พนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Sociology/Political Science/Public Administration

คณะพ้ฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา