สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
 บัดนี้  31 ส.ค. 62  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Sociology Political Science Public Administration  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
บัดนี้ 30 ส.ค. 62  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

 ปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและการสื่อสาร หรือสาขาที่คณะกรรมการพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง คณะภาษาและการสื่อสาร 
บัดนี้ 30 ส.ค. 62    

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

 ปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

บัดนี้

31 ต.ค. 62  

อาจารย์ พนักงานสถาบัน 

สมัครและอ่านรายละเอียดได้ที่ job.nida.ac.th

 
 ปริญญาเอกสาขาวิชา Financial Engineering/ Mathematical Finance/ Financial Modeling/Quantitative Finance/  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา