วันที่ลงรายการ รายการ

13 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

13 ก.พ. 62

11 ก.พ. 62

ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

6 ก.พ. 62

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

5 ก.พ. 62

ประกาศกำหนดการทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ และ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  " นิด้าโพล "

5 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำทดสอบ การสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป "นิด้าโพล"

4 ก.พ. 62

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

17 ม.ค. 62

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

14 ม.ค. 62

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์                                                                                       


 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด

11 ธ.ค. 2561

 

  ประกาศสถาบันฯ เรื่องลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย - สำนักวิจัย
30 พ.ย.61   -   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ จัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน (100%) หรือผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่มีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 ชิ้น กองคลังและพัสดุ
 20 พ.ย.61  -   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ  สอบวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   กองคลังและพัสดุ
           
           
           
           

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา

วันลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หน่วยงานสังกัด
บัดนี้

28 ธ.ค. 61

พนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์

 

  - ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์

ปริญญาเอกทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(ขยายเวลา)

27 ธ.ค. 61

29 มี.ค. 62

พนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Sociology/Political Science/Public Administration

คณะพ้ฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

 

 ขั้นตอนการสมัคร / เอกสารที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง /ใบสมัคร / สมัครออนไลน์ ไปยัง job.nida.ac.th

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา

 สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
12 ก.พ. 62 4 มี.ค. 62

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองงานผู้บริหาร

รับสมัครตั้งแต่ 15 ก.พ. - 4 มี.ค. 62

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
5 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62

ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความเห็น "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักสถิติ

ขยายเวลารับสมัครถึง

วันที่ 28 ก.พ. 62 

นิด้าโพล
22 ม.ค. 62 8 ก.พ. 62

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รับสมัครตั้งแต่ 28 ม.ค. - ก.พ. 62

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
18 ม.ค. 62 8 ก.พ. 62

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ใบสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 8 ก.พ. 2562

ศูนย์บริการวิชาการ
           
     

 

    
     

 

   

 

 

 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
26 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย

- ใบสมัครงาน 

- แบบฟอร์มรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ผู้สมัครต้องเป็นลุกจ้างชั่วคราวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปฎิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61- 7 ธ.ค. 61 ด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักวิจัย
30 ต.ค.61 16 พ.ย.61

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 รับสมัครระหว่างวันที่

20 -28 สิงหาคม 2561

 
 กองคลังและพัสดุ
         

 

         

 

           
           
            
           
           
           
           
           
            
     

 

    
     

 

   
           
           
           
           
           
           

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา