สถาบันโดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีมาตรฐานการปฏิบัติงานหลักงานด้านบุคคล 15 งาน ดังนี้

ลำดับ ชื่องาน  
1 งานขออัตรากำลังพนักงาน
2 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ
3 งานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
4 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
5 งานจัดอบรม/สัมมนาในสถาบัน
6 งานขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
7 งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
8 งานแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
9 งานคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุน
10 งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11 งานกองทุนประกันสังคม
12 งานลากิจ และลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ
13 งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสถาบัน
14 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
15 งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้