วันที่ลงรายการ รายการ

13 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

13 ก.พ. 62

11 ก.พ. 62

ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

6 ก.พ. 62

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์

5 ก.พ. 62

ประกาศกำหนดการทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ และ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  " นิด้าโพล "

5 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำทดสอบ การสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป "นิด้าโพล"

4 ก.พ. 62

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

17 ม.ค. 62

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

14 ม.ค. 62

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์                                                                                       


 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด

11 ธ.ค. 2561

 

  ประกาศสถาบันฯ เรื่องลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย - สำนักวิจัย
30 พ.ย.61   -   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ จัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน (100%) หรือผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่มีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 ชิ้น กองคลังและพัสดุ
 20 พ.ย.61  -   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ  สอบวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   กองคลังและพัสดุ
           
           
           
           

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา