วันที่ลงรายการ รายการ

20 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

 

 

 


 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
30 พ.ย.61   -   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ จัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน (100%) หรือผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่มีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อย่างน้อย 1 ชิ้น กองคลังและพัสดุ
 20 พ.ย.61  -   ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ  สอบวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   กองคลังและพัสดุ
           
           
           
           

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา