วันที่ลงประกาศ

 

                                                       ตำแหน่ง

21  ก.ย. 65 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

16  ก.ย. 65 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน

16  ก.ย. 65 

 
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์
 

16  ก.ย. 65 

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบัน

15  ก.ย. 65 

ะกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
 

13  ก.ย. 65 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

13  ก.ย. 65 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
เพิ่มเติ่ม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

13  ก.ย. 65 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

2  ก.ย. 65 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

24 ส.ค. 65


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์

23 ส.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

24 ส.ค. 65

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ  สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน

  แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน 

  เพิ่มเติม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน

17 ส.ค. 65


 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบัน

 

4 ส.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานการศึกษา คณะนิติศาสตร์

2 ส.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

25 ก.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบัน

 19 ก.ค. 65

ประกาศผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน
ประกาศผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน 

 22 มิ.ย. 65

 

ประกาศผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน 

 15 มิ.ย. 65

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน 
13 มิ.ย. 65


ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์      

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
 

10 มิ.ย. 65

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

8 มิ.ย. 65

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน

7 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน 

27 พ.. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน
 

25 พ.. 65

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

23 พ.. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

19 พ.. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

17 พ.. 65

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสถาบัน

 

12 พ.. 65

 

ขอเลื่อน  เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสถาบัน จำนวน 2 ราย

 

25 เม.ย. 65


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

25 เม.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
18 เม.ย. 65

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

14 มี.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

10 มี.ค. 65

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

10 มี.ค. 65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานแผนและพัฒนา คณะการจัดการการท่องเที่ยว

  21 ก.พ. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
14  ก.พ. 65

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน
 27 ม.ค. 65
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 ม.ค. 65
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 ม.ค. 65
 
เลื่อน!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 24 ม.ค. 65
 
เลื่อน!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบริหารและธุรการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ม.ค. 65

ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
17 ม.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน
 13 ม.ค. 65

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
13 ม.ค. 65
 
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานที่ศูนย์นอกเขตที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต)
13 ม.ค. 65

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์
12 ม.ค. 65
 
ขอเลื่อนประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 
สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานสถาบัน เป็นวันที่ 14 มกราคม 2564 
29 ธ.ค. 64
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงานที่ศูนย์นอกเขตที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต)
28 ธ.ค. 64
 
เลื่อน!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ศูนย์นอกเขตที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต
28 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการสังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
24 ธ.ค. 64

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการสังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

13 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

9 ธ.ค. 64

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว

9 ธ.ค. 64

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

9 ธ.ค. 64

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ                                                                                                  
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 7 ธ.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์

4 ธ.ค. 64

ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

3 ธ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ           

สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (A)

26 พ.ย. 2564

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

18 พ.ย. 2564 

 

ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทำทดสอบและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

12 พ.ย. 2564 

 

ด่วน!!  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ                               
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานที่ศูนย์นอกเขตที่ตั้งจังหวัดภูเก็ต

12 พ.ย. 2564

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 

9 พ.ย. 2564

 

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

3 พ.ย. 2564

 

 
ด่วน!!  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ                                                          
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

3 พ.ย. 2564

 

 
ด่วน!!  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ                                                 
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์

2 พ.ย. 2564

 

ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

20 ต.ค. 2564

 

ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทำทดสอบและสอบสัมภาษณ์ 

ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ ตำแหน่งนักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูล และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

15 ต.ค. 2564

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

8 ต.ค. 2564

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

7 ต.ค. 2564

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

5 ต.ต. 64

 

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2564

1 ต.ค. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

27 ก.ย. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ

6 ก.ย. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

 

1 ก.ย. 64 

 

 

ประกาศสถาบันฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

20 ส.ค. 64 

 

ประกาศสถาบันฯ เรื่องผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานแผน สำนักงานอธิการบดี

20 ก.ค. 64

ประกาศสถาบันฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสารเทศ

1 ก.ค. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

28 มิ.ย. 64

ประกาศสถาบันเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 มิ.ย. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

25 พ.ค. 64

ระกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 

13 พ.ค. 64

 

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง เลื่อนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง(ครั้งที่ 2) ประกอบด้วย

13 พ.ค. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

13 พ.ค. 64

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

11 พ.ค. 64  

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ           

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

3 พ.ค. 64  

 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

29 เม.ย. 64 


 

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง เลื่อนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

23 เม.ย. 64 

 

 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)                                                     

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

23 เม.ย. 64 

 

 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

11 เม.ย. 64

 ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

9 เม.ย. 64 

 ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง เลื่อนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่งประกอบด้วย

 

8 เม.ย. 64 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

8 เม.ย. 64 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์  (เพิ่มเติม)

8 เม.ย. 64 

 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)

3 เม.ย. 64 

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน คณะนิติศาสตร์ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว

31 มี.ค. 64 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุสำนักงานอธิการบดี 

31 มี.ค. 64 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

31 มี.ค. 64 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

              

16 มี.ค. 64

 

แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา

                  

12 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 13 อัตรา


 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
19 ก.ย. 65 -

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

 คณะบริหารธุรกิจ  
13 มิ.ย.65  

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง ผลการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสถิติประยุกต์

 - คณะสถิติประยุกต์   
2 มิ.ย.65  

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

วันส่งผลงาน

ภายในวันที่ 4 ก.ค. 2565

 
คณะบริหารธุรกิจ  
24 พ.ค.65    

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ

สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  คณะบริหารธุรกิจ 
 13 ม.ค. 65    
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 
 คณะสถิติประยุกต์   
 29 ธ.ค. 64    
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 5 มกราคม 2565 

เวลา 09.30 น.

คณะสถิติประยุกต์   
  27 ธ.ค. 64    
เลื่อน!! ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ 
 -  คณะสถิติประยุกต์
3 พ.ย.64    

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร
10 ก.ย.64    

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะสถิติประยุกต์

 - คณะสถิติประยุกต์  
16 ส.ค.64    

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 - คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
19 ก.ค.64    

ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

-

คณะนิเศศาสตร์ฯ 
8 เม.ย.64    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

จันส่งผลงาน

ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 
 คณะสถิติประยุกต์ 
31 มี.ค.64    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว

จันส่งผลงาน

ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

 
คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
31 มี.ค.64    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะสถิติประยุกต์

สอบคัดเลือกวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์    คณะสถิติประยุกต์
23 มี.ค.64    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว

สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  คณะการจัดการการท่องเที่ยว
18 มี.ค.64    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

จัดส่งผลงาน

ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564

 
คณะนิเศศาสตร์ฯ  
15 ก.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า) 

   
15 ก.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

 ในกรณีที่ไม่มีการทักท้วงภายใน 7 วันนับจากวันประกาศ สถาบันจะได้มีคำสั่งแต่งตั้งต่อไป  
2 ก.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

 จัดส่งผลงาน

ภายในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ 
11 มิ.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
11 มิ.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

จัดส่งผลงาน

ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

 คณะนิเศศาสตร์ฯ 
8 มิ.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดส่งผลงาน

ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 มิ.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 จัดส่งผลงาน

ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
4 มิ.ย.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 จัดส่งผลงาน

ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

 
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
25 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
25 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563    สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
21 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2563   คณะนิติศาสตร์
21 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563  คณะนิเศศาสตร์ฯ 
19 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
18 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร

 

 จัดส่งผลงาน

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน 2563

คณะภาษาและการสื่อสาร  
7 พ.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 

คณะภาษาและการสื่อสาร 
24 มี.ค.63      

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร

เมื่อสถาบันเปิดทำการตามปกติ สถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
คณะภาษาและการสื่อสาร   
24 มี.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อสถาบันเปิดทำการตามปกติ สถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
24 มี.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อสถาบันเปิดทำการตามปกติ สถาบันจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
16 มี.ค.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563  คณะภาษาและการสื่อสาร 
2 มี.ค.63     

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับุการประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 จัดส่งผลงาน

ภายในวันศุกร์ที่ 6  มีนาคม 2563 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
20 ก.พ.63    

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์การ) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมินผลงานให้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา