วันที่ลงรายการ รายการ

24 เม.ย. 62

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี

11 เม.ย. 62

ประกาศ ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทำทดสอบและการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์จากศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด

22 เม.ย.62

  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  - คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

22 เม.ย.62

  ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สอบวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

11 ธ.ค. 2561

 

  ประกาศสถาบันฯ เรื่องลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย - สำนักวิจัย

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา