เราเป็นคู่คิดด้านบุคลากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นแม่บทที่มีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน รวมถึงพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย คล่องตัว ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์อัตรากำลัง วางแผนกำลังคน  การกำหนดรายละเอียดลักษณะงาน และคุณสมบัติของผู้ที่จะทำงาน  ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการทำงานเชิงคุณภาพ นอกจากนั้นยังรวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน

 

กระบวนงาน HR

นโยบายคุณภาพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล