สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
6 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 ธ.ค. 61 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
4 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 ธ.ค. 61  คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 28 พ.ย. 61 26 ธ.ค. 61   

ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

ใบสมัครพนักงานคณะนิติศาสตร์

 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 ธ.ค. 61  คณะนิติศาสตร์  
26 ต.ค. 61 16 พ.ย. 61

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครตั้งแต่ 31 ต.ค.61 -

16 พ.ย. 61

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
26 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย

- ใบสมัครงาน 

- แบบฟอร์มรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ผู้สมัครต้องเป็นลุกจ้างชั่วคราวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปฎิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61- 7 ธ.ค. 61 ด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักวิจัย
30 ต.ค.61 16 พ.ย.61

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 รับสมัครระหว่างวันที่

20 -28 สิงหาคม 2561

 
 กองคลังและพัสดุ
         

 

         

 

           
           
            
           
           
           
           
           
            
     

 

    
     

 

   
           
           
           
           
           
           

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา