สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
2 เม.ย. 62  17 เม.ย. 62   รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักสถิติ

รับสมัครถึงวันที่ 17 พ.ค. 62

นิด้าโพล
26 มี.ค. 62 5 เม.ย. 62 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

รับสมัครถึงวันที่ 5 เม.ย. 62

นิด้าโพล

 

 

 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
29 มี.ค.62 30 เม.ย.62

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่) สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 

รับสมัครระหว่างวันที่

22-30 เมษายน 2562

กองกลาง
18 มี.ค.62 19 เม.ย.62

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 

รับสมัครระหว่างวันที่

18 มีนาคม 2562

ถึง 

19 เมษายน 2562

  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
27 ก.พ.62 22 มี.ค.62

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 

รับสมัครระหว่างวันที่

12 -22 มีนาคม 2562

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
22 ก.พ.62 15 มี.ค.62

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ) สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 

รับสมัครระหว่างวันที่

5 -15 มีนาคม 2562

 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
26 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย

- ใบสมัครงาน 

- แบบฟอร์มรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ผู้สมัครต้องเป็นลุกจ้างชั่วคราวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปฎิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61- 7 ธ.ค. 61 ด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักวิจัย

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา