สมัครออนไลน์ได้ที่นี่                                                                               

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
12 ก.พ. 62 4 มี.ค. 62

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานวินัยและนิติการ กองงานผู้บริหาร

รับสมัครตั้งแต่ 15 ก.พ. - 4 มี.ค. 62

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
5 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62

ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความเห็น "นิด้าโพล" ตำแหน่งนักสถิติ

ขยายเวลารับสมัครถึง

วันที่ 28 ก.พ. 62 

นิด้าโพล
22 ม.ค. 62 8 ก.พ. 62

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รับสมัครตั้งแต่ 28 ม.ค. - ก.พ. 62

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
18 ม.ค. 62 8 ก.พ. 62

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานศูนย์บริการวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- ใบสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 8 ก.พ. 2562

ศูนย์บริการวิชาการ
           
     

 

    
     

 

   

 

 

 

 

วันที่ลงประกาศ วันสิ้นสุดรับสมัคร   ตำแหน่ง (บุคลากรภายใน) เงื่อนไข หน่วยงานสังกัด
26 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักวิจัย

- ใบสมัครงาน 

- แบบฟอร์มรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ผู้สมัครต้องเป็นลุกจ้างชั่วคราวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปฎิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 61- 7 ธ.ค. 61 ด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักวิจัย
30 ต.ค.61 16 พ.ย.61

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเงินทุน) สังกัดกองคลังและพัสดุ

ใบสมัคร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อมูลสมรรถนะ

 รับสมัครระหว่างวันที่

20 -28 สิงหาคม 2561

 
 กองคลังและพัสดุ
         

 

         

 

           
           
            
           
           
           
           
           
            
     

 

    
     

 

   
           
           
           
           
           
           

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล/ สวัสดิการที่จัดให้ / สิทธิการลา