เราให้บริการและดูแลบุคลากรด้วยความใส่ใจ ครอบคลุมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร และสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน ประกอบด้วย งานบัตรประจำตัว งานหนังสือรับรองภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกบข. งานสวัสดิการเงินกู้ของโครงการต่างๆ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น และงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร

กระบวนงาน HR

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สิทธิการลา

สวัสดิการของบุคลากร

 

ส่วนบริหารงานทั่วไป /ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า/ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล / ส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล