ลำดับ ประเภทการลา รายละเอียด
1 ลาป่วย (หยุดราชการเมื่อเจ็บป่วย) ปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี มีสิทธิลาได้ 60 วันทำการ
2 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน /ปีงบ
3 ลากิจ (หยุดราชการเพื่อทำกิจส่วนตัว) ไม่เกิน 45 วัน /ปีงบ
4 ลาพักผ่อน (มีสิทธิเมื่อผ่านทดลองงาน) ไม่เกิน 20 วันทำการ
5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่เกิน 120 วัน
6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ไม่เกิน 60 วัน / ปี
7 ลาติดตามคู่สมรส ครั้งละไม่เกิน 2 ปี (ต่อได้อีก 2 ปี)
8 ลาเพื่อพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ไม่เกิน 90 วัน
9 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่เกิน 4 ปี (ยกเว้นผู้บังคับบัญชาอนุญาตแต่รวมกันต้องไม่เกิน 6 ปี)
10 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
11 ลาเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

 - ครั้งแรก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ลาได้ไม่เกิน 12 เดือน

 - ครั้งถัดไป กรณีกลับมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ลาได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือกรณีกลับมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ลาได้ไม่เกิน 12 เดือน

 

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ /ดาวน์โหลด