ลำดับ ประเภทการลา รายละเอียด
1 ลาป่วย  ปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี มีสิทธิลาได้ 60 วันทำการ
2 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน / ปีงบประมาณ
3 ลากิจ  ไม่เกิน 45 วัน / ปีงบประมาณ
4 ลาพักผ่อน  ไม่เกิน 20 วันทำการ (ต้องผ่านการทดลองงานก่อนถึงมีสิทธิ)
5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่เกิน 120 วัน
6 ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ไม่เกิน 60 วัน / ปี
7 ลาติดตามคู่สมรส ครั้งละไม่เกิน 2 ปี (ต่อได้อีก 2 ปี)
8 ลาเพื่อพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ไม่เกิน 90 วัน
9 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่เกิน 4 ปี (ยกเว้นผู้บังคับบัญชาอนุญาตแต่รวมกันต้องไม่เกิน 6 ปี)
10 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
11 ลาเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

- ครั้งแรก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ลาได้ไม่เกิน 12 เดือน

- ครั้งถัดไป กรณีกลับมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ลาได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือกรณีกลับมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ลาได้ไม่เกิน 12 เดือน

 

ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ /ดาวน์โหลด