ศูนย์กลางงานสารบรรณและธุรการของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดการประชุมของกองฯ และทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน จัดเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการเอกสาร ข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งดูแลบริหารจัดการงานการเงินและพัสดุของกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านบุคคลของสถาบัน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา
 

 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ /

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล