เรามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสถาบัน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ อธิบายขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรมีการเติบโตในสายอาชีพอย่างใกล้ชิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอตําแหน่งทางวิชาการ การขอตําแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน เงินประจําตําแหน่ง/ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนระดับตําแหน่ง และการเข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร/ประเภทอํานวยการ  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งรับผิดชอบงานด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งประเภทผู้บริหารของของสถาบัน

 กระบวนงาน HR

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขอตำแหน่งสูงขึ้น

 

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล