กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รหัสเอกสาร
-แบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ FM-HRM-5-01-01
-แบบฟอร์มการแจ้งเปลี่ยนแผนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ FM-HRM-5-01-02
-แบบฟอร์มขอแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ FM-HRM-5-01-03

 

กองทุนประกันสังคม รหัสเอกสาร
-แบบฟอร์มงานกองทุนประกันสังคมและการขอรับบริการสิทธิประโยชน์ประกันสังคม FM-HRM-5-02-01

 

งานลากิจ และลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ รหัสเอกสาร
-แบบฟอร์มขออนุญาตลาพักผ่อน ลากิจ ณ ต่างประเทศ FM-HRM-5-03-01

 

งานขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ รหัสเอกสาร
-แบบฟอร์มขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ FM-HRM-5-04-01

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR