ลำดับ สายวิชาการ
1

ข้อบังคับ สพบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2554

 2

 ข้อบังคับ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

 3

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสงวนตำแหน่ง และการบรรจุและแต่งตั้งผู้เคยเป็นพนักงานสถาบันกลับเข้าปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565

 4

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

 5  ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการให้โอนข้าราชการ การรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
ลำดับ สายสนับสนุนวิชาการ
6

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

7

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

8

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 9

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

 10

 ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

 11  
 
12

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

13

ข้อบังคับ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในดำรงตำแหน่งสูงขี้น

14 ข้อบังคับ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในดำรงตำแหน่งสูงขี้น
 15  ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 16  ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 17

 ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

ลำดับ รายการ (ลูกจ้างประจำ)
18 ประกาศสพบ. เรื่องการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว
19

ประกาศสพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) การเปลี่ยนกลุ่มงาน และการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ