ลำดับ

สายวิชาการ

1

ข้อบังคับ สพบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2554

 2

ข้อบังคับ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

 3

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสงวนตำแหน่ง และการบรรจุและแต่งตั้งผู้เคยเป็นพนักงานสถาบัน กลับเข้าปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565

 4

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

 5

ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการให้โอนข้าราชการ การรับโอนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

ลำดับ
สายสนับสนุนวิชาการ
6
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
7
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
8
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
 9
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
 10
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งการแต่งตั้งบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและ ตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 11
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง พ.ศ. 2554
12
ข้อบังคับ สพบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานสถาบัน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งว่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
13
ข้อบังคับ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในดำรงตำแหน่งสูงขี้น
14
ข้อบังคับ สพบ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ในดำรงตำแหน่ง   สูงขี้น
 15
ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งประเภทผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 16
ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 17
ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การยืมตัว และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
ลำดับ
ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
18
ประกาศ สพบ. เรื่องการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างชั่วคราว
19
ประกาศ สพบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) การเปลี่ยนกลุ่มงาน และการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ