ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล : รับผิดชอบด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานและการต่อสัญญาจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน และภาระงานทางวิชาการ

 

1. นางสาวลลิณภัสร์ บุนนาค

หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-727-3401

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาวซุกรีย๊ะห์ หะยีสะอะ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3405

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวสุรีภรณ์ นามอุตวงษ์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3580

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวราวะดี แพะปลอด

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3403

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. นายต่อพงศ์ เจริญเกยรติ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3292

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.