เราดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบัน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านการสรรหาและจูงใจคนดี คนเก่งมีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานกับนิด้า สถาบันอันทรงเกียรติที่ก่อตั้งจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งดูแลรับผิดชอบบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก มาตรฐานภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทดลองงาน การติดตามการประเมินผล การต่อเวลาราชการ งานระบบ HRIS (ระบบรับสมัครงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ระบบภาระงาน) นอกจากนั้นรวมถึงการลาออก และงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลด้วย

 

กระบวนงาน HR

ระเบียบข้อบังคับการสรรหาบุคลากร

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับตำแหน่ง

ระเบียบข้อบังคับประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ / กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล