งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสถาบัน   (PDF)
รหัสเอกสาร (files)
-แบบประเมินอธิการบดี ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-01
-แบบประเมินอธิการบดี ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-02
-แบบประเมินรองอธิการบดี ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-03
-แบบประเมินรองอธิการบดี ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-04
-แบบประเมินผู้ช่วยอธิการบดี/ประธานสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-05
-แบบประเมินผู้ช่วยอธิการบดี/ประธานสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-06
-แบบประเมินคณบดี ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-07
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ คณบดี ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-08
-แบบประเมินคณบดี ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-09
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ คณบดี ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-10
-แบบประเมินอาจารย์ (คณบดี) ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-11
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ อาจารย์ (คณบดี) ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-12
-แบบประเมินผู้อำนวยการสำนัก ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-13
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ ผู้อำนวยการสำนัก ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-14
-แบบประเมินผู้อำนวยการสำนัก ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-15
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ ผู้อำนวยการสำนัก ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-16
-แบบประเมินรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-17
-แบบประเมินรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-18
-แบบประเมินรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/อาจารย์เป็นรองคณบดี ครั้งที่ 1 (1เม.ย....)  FM-HRM-6-01-19
-แบบประเมินอาจารย์ ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-20
-แบบประเมินอาจารย์ ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-21
-แบบประเมินอาจารย์บรรจุใหม่ ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-22
-แบบประเมินอาจารย์สำนักบรรณสารการพัฒนา ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-23
-แบบประเมินอาจารย์สำนักบรรณสารการพัฒนา ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-24
-แบบประเมินผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-25
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 1 (1เม.ย....)  FM-HRM-6-01-26
-แบบประเมินผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-27
-แบบฟอร์มหลักฐานฯ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 2 (1ต.ค....)  FM-HRM-6-01-28
-แบบประเมินเลขานุการคณะ/สำนัก ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-29
-แบบประเมินเลขานุการคณะ/สำนัก ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-30
-แบบประเมินหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 1 (1เม.ย....) FM-HRM-6-01-31
-แบบประเมินหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2 (1ต.ค....) FM-HRM-6-01-32
-แบบประเมินผู้ปฏิบัติงาน-ต่ำกว่า ป.ตรี (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ครั้งที่ 1 (1เม.ย....)  FM-HRM-6-01-33
-แบบประเมินผู้ปฏิบัติงาน-ต่ำกว่า ป.ตรีขึ้นไป (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ-เชี่ยวชาญเฉพาะ) ครั้งที่ 1 (1เม.ย....)  FM-HRM-6-01-34
-แบบประเมินผู้ปฏิบัติงาน-ต่ำกว่า ป.ตรี (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ครั้งที่ 2 (1ต.ค....)  FM-HRM-6-01-35
-แบบประเมินผู้ปฏิบัติงาน-ต่ำกว่า ป.ตรีขึ้นไป (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ-เชี่ยวชาญเฉพาะ) ครั้งที่ 2 (1ต.ค....)  FM-HRM-6-01-36
-แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ FM-HRM-6-01-37
-บัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ FM-HRM-6-01-38
-แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน FM-HRM-6-01-39
-บัญชีเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน FM-HRM-6-01-40

  

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
รหัสเอกสาร (files)
-แบบประเมินลูกจ้างประจำ FM-HRM-6-02-01
-แบบสรุปการใช้วงเงินลูกจ้างประจำ FM-HRM-6-02-02
-บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1เม.ย) FM-HRM-6-02-03
-บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (1 ต.ค.) FM-HRM-6-02-04

 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถาบัน รหัสเอกสาร (files)
-แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ FM-HRM-6-03-01
-บัญชีเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (1 ต.ค.) FM-HRM-6-03-02

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR