องบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลางด้านบริหารงานบุคคล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งแรกเริ่มจัดตั้งครั้งแรกในฐานะหน่วยงานหนึ่งของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เรียกว่า "แผนกการเจ้าหน้าที่"
มีภารกิจบรรจุแต่งตั้ง รับโอนข้าราชการ ปรับเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน สวัสดิการสิทธิประโยชน์ รวมถึงงานด้านวินัยบุคลากร
ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายการเจ้าหน้าที่" และปี พ.ศ. 2539 สถาบันได้แยกฝ่ายการเจ้าหน้าที่ออกจากกองกลาง
และให้มีฐานะเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้อำนาจกำกับดูแลในปี พ.ศ. 2546
สถาบันได้ยกฐานเป็น "ส่วนการเจ้าหน้าที่" เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล"
โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนาองค์การ กลุ่มงานพนักงานสัมพันธ์และค่าตอบแทน และกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคค ในปี พ.ศ.2551 ได้ปรับเป็น "กองบริหารทรัพยากรบุคคล" แบ่งเป็น 4 กลุ่มงานประกอบด้วย กลุ่มงานแผนกลยุทธ์และพัฒนา
องค์การ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลุ่มงานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 
เมื่อปี พ.ศ. 2565 สถาบันได้มีการปรับโครงสร้างองค์การอีกครั้ง โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

      ปัจจุบันกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานสนับสนุนภายใต้สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านบุคคลของสถาบัน ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

       1. ส่วนบริหารงานทั่วไป

       2. ส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

       3. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

       4. ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า

       5. ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

     

ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คือ นายยุทธนา สุจริต  

   

                                                            

               

  รู้จักนิด้า / หน่วยงานอื่นของนิด้า /