ลำดับ รายการ
1 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
2 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ.2553
3 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก(ฉบับ2) พ.ศ.2550
4 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรอง หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(ฉบับ2) พ.ศ.2551
5 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรอง หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2549
6 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ.2549
   

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ