ลำดับ รายการ
1 ประกาศสพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
2 ประกาศสพบ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานสถาบันสายสนับสนุน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
3 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
4 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี พ.ศ.2553
5 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก(ฉบับ2) พ.ศ.2550
6 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรอง หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(ฉบับ2) พ.ศ.2551
7 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและรอง หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2549
8 ระเบียบสพบ.ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ.2549
   

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล /ระเบียบ ข้อบังคับ