ส่วนบริหารงานทั่วไป : รับผิดชอบการจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งานการเงิน การบัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล สถิติวันลา การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน การประชุม การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานสถานที่และยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

มี 4 อัตรา ประกอบด้วย

 

1. นางสาวศิริพร อุหมัด

หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป

โทร. 02-727-3420

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาวกานติมา กิ้มเส้ง

พนักงานพัสดุ ส 3

โทร. 02-727-3410

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสุภาพร แดงวิจิตร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

โทร. 02-727-3404

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวนันทภัค สุขเหลือ

พนักงานสถานที่

โทร. 02-727-3404

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : รับผิดชอบงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หนังสือรับรอง บัตรประจำตัว ประกันสุขภาพกลุ่ม งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

1. นางกัญจนา ชัยไพบูลย์

หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

โทร. 02-727-3398

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาววิรันดา โลศิริ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3613

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เพ็ชรสุข

บุคลากรปฏิบัติการ 

โทร. 02-727-3583

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวมะลิวัน เจริญตัว

พยาบาลปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3441

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. นางสาวจรรพร แหลมหลัก

พยาบาลปฏิบัติการ 

โทร. 02-727-3441 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

6. นายขวัญ ดีประเสริฐ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3454 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

7. นางณัตติยา บุดดา 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน 

โทร. 02-727-3444 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการเรียนรู้และพัฒนาความก้าวหน้า : 

 

1. นายวงศกร จ้อยศรี

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3407

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาวรัตตรินทร์ รักคำ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3582

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวพัชรี ปานแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3397

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3027

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. นางสาวนิอัลยา สาอุ

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. นายพฤทธิ์พงศ์ ไชยพหล

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3408

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. นายสรวิศ เจ็งสวัสดิ์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3611

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     เราดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบัน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านการสรรหาและจูงใจคนดี คนเก่งมีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานกับนิด้า สถาบันอันทรงเกียรติที่ก่อตั้งจากในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งดูแลรับผิดชอบบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก มาตรฐานภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติเพื่อทดลองงาน การติดตามการประเมินผล การต่อเวลาราชการ งานระบบ HRIS (ระบบรับสมัครงาน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ระบบภาระงาน) นอกจากนั้นรวมถึงการลาออก และงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลด้วย

  

 

กระบวนงาน HR

ระเบียบข้อบังคับการสรรหาบุคลากร

 

 

 

 

ส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล : รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสรสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อมูลสถิติระดับสถาบัน งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) และงานการจัดทำระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล

1. นายปรเมศวร์ จิตรมาตร

หัวหน้าส่วนวางแผนและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

โทร. 02-727-3406

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. นางสาววาสินี ใยโพธิ์ทอง

บุคลากรชำนาญการ

โทร. 02-727-3581

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. นางสาวเอื้อมพร ม่วงแก้ว

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3585

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. นางสาวภัคภร ประเพณี

บุคลากรปฏิบัติการ

โทร. 02-727-3584

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.