การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนิด้า    

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะบุคลากร (Competency) ได้แก่

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

สมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency)

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)

     สถาบันดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ 3 แนวทาง ได้แก่

พัฒนาด้วยการฝึกอบรม (by Training)

พัฒนาด้วยกาiปฏิบัติในงาน (by Doing)

การพัฒนาด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (by Sharing)

 นอกจากนั้น สถาบันยังจัดให้มีมาตรการอื่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่

1) การสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอรับการสนับสนุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (สำหรับปริญาโทภายในสถาบัน บุคลากรจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด)

2) เงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองทักษะภาษาอังกฤษ โดยสถาบันมีเงินสนับสนุนสำหรับบุคลากรที่มีผลคะแนน TOEIC ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด