การจัดอบรม

Q :

เงินสนับสนุนบุคลากรไปอบรม Public Training ใช้อย่างไร มีเท่าไร

A : 

สถาบันจัดสรรให้สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานละ 40,000 บาท            

วิธีใช้       ทำบันทึกขออนุมัติ เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/

             ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ/ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

            โดยสำรองจ่ายแล้วนำใบเสร็จมาเบิกจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร สพบ

 

 

Q :

สถาบันมีหลักสูตรอะไรบ้างในแต่ละปีงบประมาณ

 A : 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ส่งแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี เผยแพร่แก่บุคลากร

ของสถาบันช่วงต้นปีงบประมาณ ซึ่งในอนาคตกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะทำการ

ระบุหลักสูตรฝึกอบรม ในข้อมูลแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรในระบบ NIDA HRIS              

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพ / กระบวนงาน HR