เรื่องการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่เรื่องของหัวหน้าหน่วยงาน และไม่ใช่เรื่องของงานประกันคุณภาพ หรือที่ปรึกษาเท่านั้น หากเป็นเรื่องของทุกคนในการทำงานประจำวัน ทำทุกวันจนเป็นนิสัย คำถามคือทำอะไร

1.คิดอย่างเป็นระบบ Systems Thinking (Result Oriented) 

ภายใต้บริบทหรือสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน ซึ่งกระบวนการคิดเช่นนี้ในการทำงานจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการคิดจากผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) อันเป็นกระบวนการคิดแบบ Result Oriented คือ มุ่งผลลัพธ์ ซึ่งการคิดในกระบวนการแบบราชการเดิมจะเป็นการคิดที่มุ่งกระบวนการมากกว่า (Procee Oriented) ทำเพราะสิ่งนี้ทำกันมา แต่ไม่เคยได้คิดว่าทำแล้วได้อะไร หากเราร่วมกันทำงานด้วยกระบวนการคิดเช่นนี้ เราจะเห็นงานจำนวนมากที่ควรละ และเลิกทำได้แล้ว และเห็นงานที่มีคุณค่าสมควรทำอีกมากมาย

  

2.การใช้ข้อมูลในการบริหารงาน MBF : Management by Fact

เป็นการนำข้อมูลจริงที่ได้จากการทำงานมาประกอบการตัดสินใจ เช่น คุณลักษณะของนักศึกษาที่สมัคร จำนวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิง ระดับความพึงพอใจ เป็นต้น ไม่ใช่การคิดเอาเองว่าเรื่องน้นเรื่องนี้เป็นปัญหา หรือ "มโน" "นั่งเทียน" ซึ่งการนำข้อมูลมาใช้ในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการบริหารเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เราทราบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ทำให้เราสามารถเรียนรู้ถึงผลลัพธ์จากการทำงานที่ได้ลงแรงไป

 3. การทำงานโดยใช้ PDCA (Plan Do Check Act)

เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่การวางแผน แต่เน้นการทำงานอย่างมีระบบ มีเป้าหมายมุ้งเน้นให้เกิดคุณภาพ การยกระดับ เพื่อปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย

     Plan คือ การวางแผน

     Do   คือ การปฏิบัติตามแผน

     Check คือ การตรวจสอบ

     Act คือ การปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

 

 

 โดย รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

 

การพัฒนาบุคลากร / การจัดการความรู้ /กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล /กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล