สัญญาจ้าง - สัญญาทุน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 

 บัตรประจำตัว หนังสือรับรอง ขอข้อมูล

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

สัญญาจ้างพนักงานสถาบัน/คณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งวิชาการ

คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

สัญญาจ้างพนักงานสถาบัน/ คณะนิติศาสตร์ สายสนับสนุน

คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ

EMPLOYMENT CONTRACT FOR THE INSTITUTE EMPLOYEE

IN THE ACADEMIC POST

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานสถาบัน

สัญญาลูกจ้างชั่วคราว

คำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ

 สัญญาผ่อนผันให้นับเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการ

ชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบัน/ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างคณะ

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญ

แบบคำขอหนังสือรับรอง
  แบบคำขอถ่ายประวัติ (แบบ ก.ม.1) และขอข้อมูล
 

 ภาระงานทางวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 ประเมินทดลองงาน-ต่อสัญญาจ้าง

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบรายงานภาระงานทางวิชาการ (รายบุคคล)

แบบประเมินผลการทดลองงานของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

แบบสรุปภาระงานทางวิชาการ (สำหรับคณะ)

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

 ประเมินค่างาน

กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

 

กรณีตำแหน่งสูงขึ้น

แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันตำแหน่งวิชาการ

เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

การลา

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ

แบบใบลาพักผ่อน

เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

  กรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบขอยกเลิกวันลา

เอกสารหมายเลข 1 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบลาอุปสมบท

เอกสารหมายเลข 2 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (สำหรับข้าราชการ)

เอกสารหมายเลข 3 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพในกรณีตำแหน่งว่าง(มีรักษาการฯ)

 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (สำหรับพนักงานสถาบัน)

เอกสารหมายเลข 4 แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษในกรณีตำแหน่งว่าง

แบบขออนุญาตลาพักผ่อน ลากิจ ณ ต่างประเทศ

กรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง

 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

เอกสารหมายเลข 5 แบบประเมินค่างานในกรณีเปลี่ยนประเภทตำแหน่งจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

แบบขออนุมัติให้บุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 แบบเลื่อนเงินเดือน

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งอธิการบดี
แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดี สำหรับข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบสรุปการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนพนักงานสถาบัน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยอธิการบดี สำหรับข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)
แบบบัญชีเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนัก สำหรับข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)
แบบบัญชีให้เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)
แบบบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

 ขอตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะ/สำนัก สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการและพนักงานสถาบัน รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม–31 มีนาคม)

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน

 สวัสดิการ

กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์

แบบประเมินผลการสอน ผศ./รศ./ศ. (ก.พ.ว.02)

แบบขอรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03)

 แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04)  แบบฟอร์มบริจาคทุนการศึกษาบุตร
 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย (ก.พ.ว.05)  แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
 แบบประเมินคุณภาพตำรา (ก.พ.ว.06)  คำขอกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบประเมินคุณภาพหนังสือ (ก.พ.ว.07)  สัญญากู้เงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (ก.พ.ว.08)  แบบแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการความช่วยเหลือจากเหตุอุทุกภัย
แบบประเมินคุณภาพงานแปล (ก.พ.ว.09)  แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรผู้ที่จะขอทำประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี
แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ (ก.พ.ว.10) ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งบุคลากรของสถาบันให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.11) แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แบบรับรองความซ้ำซ้อนของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการกับวิทยานิพนธ์ (ก.พ.ว.12)  แบบฟอร์มขอแจ้งสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว.13) หนังสือแสดงเจตนาผู้รับสวัสดิการมรณกรรม
   

 กบข - กสจ

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน

 
 แบบยืนยันการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

 

แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 ลาออก

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

ยืนยันการลาออกจากราชการ

แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ขอลาออกจากราชการ

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.

หนังสือแสดงความจำนงขอระงับการลาออกจากราชการ

 ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ทุนการศึกษา

แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.01)

แบบสอบถามก่อนออกจากงาน

แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (กชท.02)

 สมัครงาน

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน (กชท.03) ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์
 แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห์ (กชท.04)  ใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ (eng)
แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห์ (กชท.05)  ใบสมัครงาน
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย (กชท.06)

แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภททั่วไป

แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น (กชท.07)

แบบคำขอรับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

แบบประเมินคุณภาพบทความ หรือบทความทางวิชาการ (กชท.08)

 ปรับวุฒิ-เปลี่ยนประเภท

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

แบบรายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผลงาน (กชท.09)

แบบประเมินบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง (กรณีตำแหน่งว่าง)

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน (กชท.10)

แบบประเมินบุคลากร สายสนับสนุนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง/เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง กรณีมีคนครอง

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (กชท.11)

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน

 แบบเสนอแต่งตั้งศาสตราภิชาน

 ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (ตรี /โท) ภายในประเทศ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  แบบสมัครขอรับทุนการศึกษา

เงินสนับสนุน TOEIC

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สัญญาค้ำประกัน
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์หักเงิน (กรณีผิดสัญญา)
หนังสือรับรองคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาสำหรับผู้สมัครขอรับเงินสนับสนุน  
   
   

 

 กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน / กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานบริหารงานบุคคล / กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

     ทุกองค์การล้วนต้องการให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งความสำเร็จเหล่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากความมุ่งมั่น ทุ่มเทปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่กำหนดไว้  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้บริหารขององค์การทราบถึงสถานะของการปฏิบัติงานตามภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่างๆ ที่ถ่ายทอดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ   เพื่อประโยชน์ในหลายด้าน คือ

 

     1.ด้านสถาบันจะได้ทราบสถานะในการปฏิบัติงานในภารรวมว่าสำเร็จ หรือไม่ ระดับใด ต้องปรับปรุง พัฒนา หรือบริหารจัดการจุดไหน อย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามกำหนด 

     2.ด้านผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงทักษะความรู้ของผู้ได้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ว่ามีเพียงพอหรือไม่ มอบหมายงานถูกกับคนหรือไม่ ควรมีการจัดสรร โยกย้าย สลับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธผล

     3.ด้านผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงช่องว่างความรู้ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายว่า ตนเองยังต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะของตนเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

     จะเห็นได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญมากกว่าการนำผลการประเมินใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ยังรวมถึงการนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วย

  
 

     สถาบันนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและตอบสนองต่อภารกิจและวิสัยทัศน์ที่สถาบันกำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1) พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น

     2) ให้รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น

     3) ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

     ซึ่งรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดไว้ปีงบประมาณละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ในแต่ละรอบผู้รับการประเมินจะทำการตกลงถึงผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาก่อน และทำการประเมินผลโดยเทียบเคียงผลงานที่ทำได้จริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อสรุปเป็นคะแนนประเมิน หากในระหว่างรอบมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น มีงานเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงไว้ ผู้รับการประเมินกับผู้บังคับบัญชาสามารถร่วมกันพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมได้

     โดยพิจารณาองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน(KPI) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมหรือสมรรถนะ(Competency) ทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละองค์ประกอบจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันหรือหน่วยงาน โดยสัดส่วนหรือค่าน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับประเภทและตำแหน่งของบุคลากร ซึ่งมีความแตกต่างกันระหว่างข้าราชการและพนักงานสถาบันทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ (ตัวอย่าง อาจารย์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งบริหาร)

 

บุคลากรสายสนับสนุน (ตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงาน)

 

 

 

 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลประเมินผลการปฏิบัติงานดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ก.พ.อ.) พศ.2553

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

บัญชีรายชื่อผู้ ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

ปี พ.ศ. 2564

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

ปี พ.ศ. 2560

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   4. ตำแหน่งบรรณารักษ์

5. ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน  6. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

7. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  8. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

9. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  10. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

11. ตำแหน่งบุคลากร  12. ตำแหน่งนิติกร 

13. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  14. ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

15. ตำแหน่งช่างเทคนิค  16. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

17. ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์  18. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

19. ตำแหน่งนักวิจัย  20. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

21. ตำแหน่งวิศวกร

 

 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 3

แบบตอบรับเข้าอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 3

 

ระเบียบข้อบังคับในงานบุคคล

     กองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านบุคคลของสถาบัน เช่น แผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิสวัสดิการบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น  ซึ่งในฐานะที่สถาบันเป็นหน่วยงานราชการ การดำเนินดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง มีผลทางกฎหมาย รวมถึงเป็นแนวปฏิบัติที่ทางหน่วยงานได้กำหนดไว้