โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

     เพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจบทบาท หน้าที่ภารกิจของสถาบัน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินต่อสัญญาจ้าง

การเลื่อนเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง การอบรมพัฒนา ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม ความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ การปฏิบัติ

ตนตาม ค่านิยมร่วมของสถาบัน WISE ระเบียบข้อบังคับ วินัย และคุณธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน   

    กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ 

  • ภายในสถาบัน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Work life well being : เคล็ดลับการบริหารการนอนหลับและการทำงานให้มีความสุข 

 

       โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Work life well being เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดการหาความสมดุลในการดำเนินชีวิต

ให้เป็นสุข เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยสถาบันได้รับเกียรติจากนายแพทย์ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล  อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจ

และเวชบำบัดวิกฤตและหัวหน้าศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์

2567 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามยรมราชกุมารี โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก และได้รับ

เกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี เป็นประธานในการเปิดโครงการด้วย 

 

 

 

 

 

มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum and The Best Practice 2023     

      เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้เป็นส่วนหนึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญาของสถาบัน WISDOM For Sustainable Development หรือ สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในกิจกรรมประจำปีมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum and The Best Practice ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ผ่านมา กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับโจทย์ในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มาผสมผสานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Goals และไ้ดรับการตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานภายในสถาบัน ในการร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันและเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและโลก ซึ่งเป็นวาระทีสำคัญของประชากรโลก ที่เริ่มต้นจากหน่วยงานและส่งต่อสู่สังคมด้วยการจัดประกวดด้านการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs จำนวน 22 โครงการ และทางสถาบันได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

     1. ดร.กนกวรรณ ศรีสุนทร  General Manager Executive Office บริษัท Sanken Setsubi Kogyo

     2. คุณสุกิจ อุทินทุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน คอลัมนิสต์กิตติมศักดิ์ของเดลินิวส์ 

     3. คุณสุนทร เป้าปิด Manager Corporate Strategy BCPG Public Company Limited

   

    มีผลการประกวด ดังนี้

     รางวัลชนะเลิศ คือ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ สำนักบรรณสารการพัฒนา

     รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ กองบริการการศึกษา และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวแสดงความยินดีกับบุคลากร

 

บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)    

     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
                  
 
     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน
5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน                      

 

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติงาน

       เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม NIDA HR-Network ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในค่านิยมใหม่ของสถาบัน คือ WISE  โดยได้รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ให้ข้อมูลและอธิบายความหมายของค่านิยมแต่ละตัว โดยเฉพาะ I = Integrity ความซื่อตรง ที่เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเที่ยงตรงแลยุติธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ถึงแม้ว่าในสังคมไทยจะมีธรรมเนียมนิยมในการมอบสิ่งของที่แสดงความระลึกถึงหรือเพื่อแสดงน้ำใจ แต่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เราไม่ควรรับสิ่งของใด ๆ จากผู้มารับบริการ และได้นางสาวประภัสสร ประทุมนอก ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย มาให้ความชัดเจนพร้อมนำเสนอกรณีตัวอย่างของการรับทรัพย์สิน ที่มาของ No Gift Policy ได้ถูกนำเสนอมาเพื่อเป็นการป้องกันการคอรัปชั่น คือ การไม่รับของขวัญและของกำนัล "จากการปฏิบัติงาน"ที่ต้องพึงระวังทั้งในขณะปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน ที่มีความสุ่มเสี่ยง 

 

 

 

 

 

การประเมินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) โดยสุ่มสำรวจจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

2. แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT) โดยสุ่มสำรวจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

3. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (EBIT)

 

                                                              

โดยประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based                                         ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  - 30 เมษายน  ของปีถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO GIFT POLICY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA Healthy Community หรือ NIDA HC 

      เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากความต้องการให้บุคลากรและนักศึกษาของนิด้า มีสุขภาพที่ดี จากแนวคิดที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขาย แต่สุขภาพดีทำได้ด้วยตัวเราเอง ใช้วิธีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักในการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ที่ล้วนแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี (Well-Being)

      ด้วยความพร้อมของสถาบัน ที่มีสถานที่ออกกำลังกาย และมีกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล รวมทั้งข้อจำกัดด้านสุขภาพ เช่น ห้องฟิตเนส ที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สนามกีฬาในร่มอเนกประสงค์ ที่สามารถจัดสรรพื้นที่เป็นสนามบาสเก็ตบอล สนามแบดมินตัน สนามเทเบิ้ลเทนนิส ที่อาคารชุบ กาญจนประกร และสนามเทนนิส ที่ชั้นดาดฟ้าอาคารนิด้าสัมพันธ์ มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิค โยคะ และซุมบ้าแดนซ์ ที่มีครูมืออาชีพมาสอนทุกสัปดาห์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีความพร้อมในการทำงานและการใช้ชีวิต

      เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการให้บริการ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ มีการยกระดับการบริการด้วยการส่งต่อข้อมูลความรู้แบบ Tacit Knowledge ไปเป็น Explicit Knowledge ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพิ่มช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook เพจ NIDA HRMD Division ที่เป็นเพจหลักของกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การยกระดับการบริการจากการตั้งรับเป็นการป้องกัน แก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยการลดความเสี่ยง ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันและนักศึกษาตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ในระยะยาว เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีราคาที่สูงขึ้นทุกปี อีกนัยหนึ่ง คือ เราหวังว่าการที่บุคลากรมีสุขภาพที่ดีก็จะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ นักศึกษาก็มีความพร้อมในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

                       ...สุขภาพดีไม่มีขาย  แต่สุขภาพดีทำได้ด้วยตัวเราเอง....

 

สนามกีฬาในร่ม

และฟิตเนส

อาคารชุบ กาญจนประกร

 

 

 

วันและเวลาทำการ      

 วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 19.30 น.
 วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.30 - 18.30 น. 

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ให้บริการบุคลากรและนักศึกษา

ผู้เกษียณอายุราชการ อดีตบุคลากร และศิษย์เก่า (ต้องทำบัตรและแสดงก่อนการใช้บริการ)

สอบถามข้อมูล โทร. 02-727-3454

 

จองสนามกีฬา ผ่านระบบ E-Reservation

 

กิจกรรมโยคะ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

เวลา 17.00 - 18.00 น. 

ชั้น 3 อาคารชุบ กาญจนประกร  

 

 

 

 

 

ห้องพยาบาล

ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร

 

 

แพทย์อายุรกรรม วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 10.00 - 16.00 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

แพทย์จิตเวช ให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ 

วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 12.00 น.

 

ให้บริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน

สอบถามข้อมูล โทร. 02-727-3441

 

 

               บริการตรวจเต้านมสำหรับสตรี